به سامانه پایانه خوش آمدید

1- وجوه واريز شده فقط اعتبار خريد ميباشد و به هيچ عنوان قابل استرداد نيست.

2-كارمزد فروش حداكثر 4 درصد ميباشد .

3- حفاظت از كدهاي اعلام شده از سيستم بعهده متقاضي بوده و مسئوليت هرگونه خسارت ناشي از افشاي آنها متوجه اين سايت نميباشد.

ثبت نام شرکت ها

حوزه فعالیت

اتوبوس
قطار
هواپیما
عضویت
وارد کردن تمامی فیلدها الزامی و فیلد نام کاربری حتما باید به صورت انگلیسی وارد شود.