وضعیت و استرداد آنلاین

از زمان صدور تا یک ساعت بعد از خرید (در صورتی که تا زمان حرکت بیش از ۲ ساعت مانده باشد) بدون جریمه
از یک ساعت بعد از خرید تا یک ساعت قبل از حرکت جریمه %10
از یک ساعت قبل از حرکت تا پس از حرکت جریمه %50
عضویت
وارد کردن تمامی فیلدها الزامی و فیلد نام کاربری حتما باید به صورت انگلیسی وارد شود.